กล่องสนุกเล่น สนุกเรียน

กล่องสนุกเล่น สนุกเรียน
Share Games and VDOs 4 kids

รวมรูปภาพ และบทความน่าอ่าน

รวมรูปภาพ และบทความน่าอ่าน
stories in my box

Islam for peace

Islam for peace
know more about Islam

webboard

webboard
เว็บบอร์ด
ยินดีตอนรับ .. Welcome to Asyikbox

การเรียนรู้อย่าง "มี" ความสุข

การเรียนรู้อย่าง "มี" ความสุข
ถ้าจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และเกิดความรักในสิ่งที่กำลังเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียนมีความสุข และเมื่อมีความสุขก็จะมีการหลั่งสารเคมีในสมอง เช่น โดปามีน นอร์เอพิเนฟริน ที่ทำให้มีความสุข ซึ่งจะไปเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ในสมอง

                ในเรื่องของความจำ ที่เป็นส่วนสำคัญที่นำมาใช้ในการเรียนรู้ของคนเรา ในหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ว่า  การที่สมองจะเลือกเก็บข้อมูลไว้เป็นความจำก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ อารมณ์เป็นตัวทำให้สมองหลั่งสารเคมี ฉะนั้นเรื่องราวที่กระทบความรู้สึกมากโดยเฉพาะถ้ามีความสุข จะยิ่งจดจำได้นาน หรือเรื่องราวที่เราสนใจเราจะจำได้ดีกว่าเรื่องที่ทำให้เราเบื่อหน่าย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้   โดยถ้าจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุข มีความสนุก ประทับใจผู้เรียน มีเรื่องอารมณ์ (ด้านบวก) เข้ามาเกี่ยวข้อง เน้นการลงมือกระทำ จะทำให้ผู้เรียนจำได้และสนุกที่จะได้เรียนรู้ หรือผู้เรียนมีความคิดในทางบวกต่อสิ่งที่กำลังเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียนจำได้ และสนุกที่จะได้เรียนรู้มากขึ้น
                นอกจากนี้ ถ้ามีการสอนแบบเป็นเรื่องราวหรือแบบบูรณาการหรือการทำแผนที่ความคิด โดยการเชื่อมโยงเรื่องราวหรือแนวคิดโดยการใช้แผนภูมิ ใช้สี ใช้ภาพ ใช้คำหลักหรือใช้การบันทึกย่อ ให้สมองได้เห็นภาพความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความเป็นจริงในชีวิต จะทำให้ผู้เรียนจำได้และสนุกที่จะได้เรียนรู้มากขึ้น หรือถ้าจัด กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และเกิดความรักในสิ่งที่กำลังเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียนมีความสุข และเมื่อมีความสุขก็จะมีการหลั่งสารเคมีในสมอง เช่น โดปามีน นอร์เอพิเนฟริน ที่ทำให้มีความสุข ซึ่งจะไปเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ในสมองนั่นเอง
                ดังนั้น จึงสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ของสารเคมีในสมองและการเรียนรู้ได้ดังนี้
การเรียนรู้อย่างมีความสุข
•          จัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ เกิดความรักในสิ่งที่กำลังเรียนรู้
•          จัดการเรียนรู้ที่สนุก ประทับใจผู้เรียน มีเรื่องอารมณ์ [ ด้านบวก] เข้ามาเกี่ยวข้อง
•          จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การลงมือกระทำกิจกรรม
•          จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเชื่อมโยงเรื่องราวและแนวคิดของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความเป็นจริงของชีวิต
•          นำการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย ดนตรี ศิลปะ เข้ามาผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสุข 
จะส่งผลให้....
สมอง หลั่งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความสุข เช่น โดปามีน นอร์เอพิเนฟริน และเอนดอร์ฟิน และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา และการเรียนรู้ เช่น อะเซทิลโคลิน และเซโรโตนิน 
ซึ่งมีผลต่ออารมณ์คือ.....
เกิดความสุขในการเรียนรู้ 
มีผลต่อสติปัญญา คือ ......
สมองตื่นตัวที่จะเรียนรู้
  และมีผลต่อพฤติกรรม.....
•          เกิดความอยากรู้ กระตือรือร้น สนใจไขว่คว้าอยากที่จะรู้
•          สนุกที่จะได้เรียนรู้
•          เกิดพลังที่จะทำสิ่งต่างๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆ
•          จำได้ในสิ่งที่เรียนรู้  

 ซึ่งส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น..
by Kon1Kon

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

What do you learn or you think? I prefer to know.