กล่องสนุกเล่น สนุกเรียน

กล่องสนุกเล่น สนุกเรียน
Share Games and VDOs 4 kids

รวมรูปภาพ และบทความน่าอ่าน

รวมรูปภาพ และบทความน่าอ่าน
stories in my box

Islam for peace

Islam for peace
know more about Islam

webboard

webboard
เว็บบอร์ด
ยินดีตอนรับ .. Welcome to Asyikbox

แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.6


มีแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของชั้นมัธยมต้น (ม.1 - ม.3) มาให้ดาวน์โหลดฟรี • แผนการสอน ม.1กิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up)

  1. ครูพูดทักทายนักเรียนตามความเหมาะสมของเวลา

  T : Good morning/Good afternoon/Good evening class.

  Ss : Good morning/Good afternoon/Good evening, (teacher’s name).

  2. ครูเขียนชื่อตัวเองบนกระดานและแนะนำตนเอง

  T : Hello, I’m Mr/Miss/Mrs/Ms (teacher’s name).  ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ม. 1
   
   

  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.2

  กิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up)
  1. นักเรียนแลกเปลี่ยนกันอ่านเรื่องที่เขียนสรุปจากการสัมภาษณ์เพื่อนในคาบที่แล้วและช่วยกัน

  แก้ไข ครูช่วยประเมินแล้วให้นักเรียนเก็บไว้ใน Port Folio ของตนเอง

  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจการบ้านโดยครูคอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา

  กิจกรรมขั้นนำเสนอ (Presentation)

  1. ครูใช้เกม I know everything เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการขอและให้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งเกมนี้จะเป็น

  การใช้รูปภาพและการถาม-ตอบ เช่น ครูชูรูปภาพของใครคนหนึ่ง แล้วบอกนักเรียนว่า

  I know everything about the person in the picture. If you want to know her/him, you can ask me.

  ครูจะได้คำถามง่ายๆ เช่น


  ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษชั้น ม. 2
   
   

  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.3

  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้


  กิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up)

  1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยครูพูดประโยคเกี่ยวกับกิจวัตร/กิจกรรมที่ครูทำ และจำนวนเวลาที่ทำ เช่น

  I teach English eighteen hours a week.

  I exercise ten times a month.

  I watch TV three hours a night., etc.

  2. ถามคำถามนักเรียน

  Do you watch TV?

  Do you do exercises?

  Yes, I do./No, I don’t.

  3. สุ่มถามนักเรียนที่ตอบ Yes โดยนักเรียนใช้ความรู้เดิมในการตอบคำถามของ How often...? เช่น

  once/twice/three times/four hours...... a week/month.  ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ม. 3


  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.4

  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้


  กิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up)

  1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยครูพูดประโยคเกี่ยวกับกิจวัตร/กิจกรรมที่ครูทำ และจำนวนเวลาที่ทำ เช่น

  I teach English eighteen hours a week.

  I exercise ten times a month.

  I watch TV three hours a night., etc.

  2. ถามคำถามนักเรียน

  Do you watch TV?

  Do you do exercises?

  Yes, I do./No, I don’t.

  3. สุ่มถามนักเรียนที่ตอบ Yes โดยนักเรียนใช้ความรู้เดิมในการตอบคำถามของ How often...? เช่น

  once/twice/three times/four hours...... a week/month.  ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษชั้น ม. 4
   
   

  • แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.5

  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

  กิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up)

  1. นักเรียนอ่านชื่อของหน่วยที่ 1 Money, Money, Money แล้วเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเงิน

  Suggested answers :

  Money : job, shopping, crime

  : earn, pay, spend, save, buy, enjoy

  : happy, rich, famous, etc.

  กิจกรรมขั้นนำเสนอ (Presentation)

  นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มๆ ละ 5 คน ในแต่ละกลุ่มให้นักเรียนเลือกผู้จดบันทึก (notetaker) 1 คนนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามต่อไปนี้  ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษชั้น ม. 5
   
   

  •  แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.6
  เนื้อหาสาระ
  3.1 บทความเรื่อง ‘Don’t Judge a Book by its Cover’ ในหนังสือเรียน หน้า 2-3

  3.2 หน้าที่ภาษา

  - Talking about daily life

  3.3 คำศัพท์และสำนวน

  have a big ego - think that you are very clever or important

  etymology n. - the study of the origin, history, and changing the meanings of words

  serial killer n. - killing or murders that are done in the same way one after the other

  to be very big - (informal) successful or popular, especially in businees or entertainment.

  3.4 ไวยากรณ์/โครงสร้างประโยค

  - Present simple, Present perfect และ Past simple

  - Adverbs/expressions of frequency


  ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษชั้น ม. 6 
   
  ขอขอบคุณ english-lesson-plans.blogspot ด้วยค้า

2 comments:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Thank you!

29 พฤษภาคม 2553 05:08
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Thank you very much.
แผนการสอนมีประโยชน์มากเลย
ผมนำไปใช้กันหมากัดได้ดีทีเดียว เฮ้ย!!!ไม่ใช่
ใช้สอนนักเรียนได้ดีมากครับ
เพราะตรงกับหนังสือที่ใช้สอนพอดีเลย
ขอบคุณครับ
From Teach-Bangpakong


1 มกราคม 2556 19:26

แสดงความคิดเห็น

What do you learn or you think? I prefer to know.